Skupščina Pivke perutninarstva d.d.

05 julij 2004

Na sedežu družbe PIVKA perutninarstvo d.d., Neverke 30, Košana je 2.7.2004 potekala 8. skupščina družbe Pivka perutninarstvo d.d.

Skupščino je odprl predsednik uprave družbe g. Edi Šibenik, ki je navzoče delničarje seznanil, da je na skupščini navzočih 1.071.040 delnic od skupno 1.086.399 vseh delnic. Delničarji Pivke d.d. so tako na skupščini, na kateri je bilo navzočega kar 98,58% vseh delnic z glasovalno pravico, sprejeli naslednje sklepe:

Sklep prve točke dnevnega reda:
Izvolijo se organi skupščine in notar po predlogu sklicatelja.

Sklep druge točke dnevnega reda:
Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom za leto 2003 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Sklepi tretje točke dnevnega reda:
Bilančni dobiček na dan 31.12.2003 znaša 11.069.697,05 SIT in ostane nerazporejen, oz. se bo o njem odločalo v naslednjih letih.

Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2003 ter jim podeli razrešnico.

Sklep četrte točke dnevnega reda se glasi:
Za revizorja za poslovno leto 2004 se imenuje revizorska družba KPMG Slovenija, d.o.o. iz Ljubljane.

Sklep pod točko št. pet:
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela sklep, da se višina nagrade za delo predsednika revizijske komisije nadzornega sveta znaša 45.000 SIT in 30.000 SIT za člana.

Nihče od udeleženih delničarjev ni napovedal izpodbijanja sprejetih skupščinskih sklepov.


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!